card

“АНАГААХ УХААНЫ БОЛОВСРОЛ”

СЭТГҮҮЛИЙН РЕДАКЦИД ГАРГАХ ХҮСЭЛТ

 

оны сарын өдөр

 

(Тухайн өгүүллийн зохиогчдын нэрсийн жагсаалтанд хамгийн сүүлд бичигдэх, эрдэм шинжилгээний

ажлын удирдагч энэхүү захидлыг бичнэ.)

 

........(хаана)..................-д ажилтай ............(хэн)................. овогтой ............(хэн)................... миний бие

бусад хамтран зохиогчидоо төлөөлөн ...................(судалгааны ажлын нэр).................................................

сэдэвт өгүүллийг “Анагаах Ухааны Боловсрол Судлал” сэтгүүлд хэвлүүлэхээр илгээж байна.

 

(1) Энэхүү өгүүлэл нь “Анагаах Ухааны Боловсрол Судлал” сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэх журмын дагуу

бичигдсэн болно.

 

(2) Бидний илгээж буй өгүүлэл .......(он/сар/өдөр)........-.......(он/сар/өдөр)....... хооронд ......(хэдэн жил/

сар)........-н хугацаанд .......(хаана).............-нд хийгдсэн ..................(судалгааны ажлын нэр)..................... сэдэвт

судалгааны ажлын үр дүнгийн хэсэг бөгөөд (3) өөр сэтгүүлд урьд өмнө нь нийтлэгдэж байгаагүй болно.

 

(4) Өгүүллийн ач холбогдол нь .........(өгүүлэлийн шинжлэх ухааны болон практикийн ач холбогдлыг товч

бичнэ)..................................................................................-д оршино.

 

(5) Би болон бусад хамтран зохиогчид болох............................................(бүх хамтран зохиогчдын нэр,

ажлын газрыг бичнэ).................нар энэхүү өгүүлэлтэй танилцсан, агуулгыг бүрэн хүлээн зөвшөөрч байгаа

болно.

 

(6) Бид сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэх журмыг хүлээн зөвшөөрч байгаа ба сэтгүүлийн редакцын зөвлөлөөс

ирүүлсэн саналыг талархан хүлээн авч холбогдох засварыг заагдсан хугацаанд хийж ирүүлэх болно.

 

Хүсэлт гаргасан:

 

Нэр/ гарын үсэг:

 

Байгууллага:

 

Албан тушаал:

 

Холбогдох утасны дугаар:

 

e-mail хаяг