/

МАУБХ-IY хурал "Нэг стандарт-Нэгдмэл хөтөлбөр", ЭМШУИС, 2009.05.05

7th Symposium of the Asian Medical Education Association “Evaluation in the Medical Education: Present and the Future” June 9th-12th, 2013, Blue Sky hotel, Ulaanbaatar, Mongolia 

                                                                               

 

Мэдээ мэдээлэл