Хөтөлбөрийн Магадлан Итгэмжлэл

Эрүүл Мэнд Нийгмийн хамгааллын чиглэлээр хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн